Developing with Docker

Hướng dẫn thực hành nhanh này sẽ giúp bạn bắt đầu và chạy với Docker. Sử dụng Docker, bạn sẽ có thể xây dựng, vận chuyển và chạy nhiều ứng dụng phân tán trong thời gian thực.

Mô tả

Bạn sẽ bắt đầu cài đặt Docker nhanh chóng và bắt đầu làm việc với image và container. Chúng tôi sẽ trình bày các loại vùng chứa khác nhau và ứng dụng của chúng, đồng thời chỉ cho bạn cách tìm và xây dựng hình ảnh. Bạn sẽ học cách bạn có thể đóng góp vào kho hình ảnh bằng cách xuất bản các hình ảnh khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với quy trình xây dựng hình ảnh và bạn sẽ có thể chạy thành công các chương trình của mình trong các vùng chứa.

Khi hoàn thành cuốn sách này, bạn sẽ được trang bị tốt trong việc triển khai các ứng dụng của mình bằng Docker và sẽ hiểu rõ về các khái niệm, kỹ thuật và phương pháp thực tế để chạy ứng dụng đó trong các hệ thống sản xuất.

Bạn học được

  • Hiểu kiến trúc của Docker
  • Xây dựng, vận chuyển và chạy các ứng dụng phân tán
  • Triển khai, tự động hóa và quản lý việc thực thi các ứng dụng trong Docker
  • Chia tỷ lệ và ảo hóa hình ảnh và vùng chứa
  • Sử dụng các tính năng mạng mà Docker cung cấp
  • Sử dụng kho lưu trữ để lưu trữ và truy xuất hình ảnh

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Developing with Docker”