Software Test Automation: Effective Use of Test Execution Tools

Cuốn sách này mô tả cách xây dựng và triển khai chế độ kiểm thử tự động để phát triển phần mềm. Nó trình bày chi tiết về các nguyên tắc kiểm tra tự động, các kỹ thuật thực tế để thiết kế một chế độ kiểm tra tự động tốt và lời khuyên về việc lựa chọn và áp dụng các công cụ kiểm tra sẵn có cho các nhu cầu cụ thể. Phần giới thiệu hữu ích và thực tế về kiểm thử tự động này đến từ hai tác giả nổi tiếng với các cuộc hội thảo, tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực này.

Mô tả

Cuốn sách này mô tả cách xây dựng và triển khai chế độ kiểm thử tự động để phát triển phần mềm. Nó trình bày chi tiết về các nguyên tắc kiểm tra tự động, các kỹ thuật thực tế để thiết kế một chế độ kiểm tra tự động tốt và lời khuyên về việc lựa chọn và áp dụng các công cụ kiểm tra sẵn có cho các nhu cầu cụ thể. Phần giới thiệu hữu ích và thực tế về kiểm thử tự động này đến từ hai tác giả nổi tiếng với các cuộc hội thảo, tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực này.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Software Test Automation: Effective Use of Test Execution Tools”