Testing Web APIs

Thử nghiệm API Web dạy bạn lập kế hoạch và triển khai chiến lược thử nghiệm hoàn hảo cho các API web của bạn. Trong đó, bạn sẽ khám phá hàng chục hoạt động thử nghiệm khác nhau để giúp bạn phát triển chế độ thử nghiệm tùy chỉnh cho các dự án của mình. Cuốn sách thực tế này làm sáng tỏ các khái niệm chiến lược trừu tượng bằng cách áp dụng chúng vào các tình huống thử nghiệm API phổ biến, tiết lộ cách những ý tưởng phức tạp này hoạt động trong thế giới thực. Bạn sẽ học cách áp dụng phương pháp thử nghiệm API dựa trên rủi ro và xây dựng một chiến lược vượt ra ngoài kiến thức cơ bản về mã và phạm vi yêu cầu. Toàn bộ nhóm của bạn sẽ sớm tham gia vào việc đảm bảo chất lượng!

Mô tả

Cuốn sách này mô tả cách xây dựng và triển khai chế độ kiểm thử tự động để phát triển phần mềm. Nó trình bày chi tiết về các nguyên tắc kiểm tra tự động, các kỹ thuật thực tế để thiết kế một chế độ kiểm tra tự động tốt và lời khuyên về việc lựa chọn và áp dụng các công cụ kiểm tra sẵn có cho các nhu cầu cụ thể. Phần giới thiệu hữu ích và thực tế về kiểm thử tự động này đến từ hai tác giả nổi tiếng với các cuộc hội thảo, tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực này.

Trong Thử nghiệm API Web, bạn sẽ:

  • Thiết kế và triển khai chiến lược thử nghiệm API web
  • Thiết lập bộ kiểm thử tự động
  • Tìm hiểu thử nghiệm hợp đồng với Pact
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận hợp tác để thử nghiệm các thiết kế API web
  • Thực hiện các thử nghiệm thăm dò
  • Thử nghiệm an toàn trong môi trường hộp cát API có thể tải xuống

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Testing Web APIs”