The State Of DevOps Tools

Ebook này có thể được xem như một bản báo cáo tóm lược miêu tả về tình trạng hiện tại của mức độ phổ biến sử dụng các công cụ/chương trình ứng dụng trong môi trường DevOps.

Mô tả

Ebook này có thể được xem như một bản báo cáo tóm lược miêu tả về tình trạng hiện tại của mức độ phổ biến sử dụng các công cụ/chương trình ứng dụng trong môi trường DevOps.

Tóm lược ebook

Tác giả hy vọng sẽ thiết lập được một bộ công cụ  DevOps và cung cấp một cái nhìn tổng quan trong số các loại công cụ hiện đang được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức áp dụng DevOps.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “The State Of DevOps Tools”